Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Thằng Quỷ Sứ !.


Thằng Quý Sứ ! Mi đờn ta nghe cũng được. Bây giờ chuẩn 
bị dzô đờn, ta

 hát à nghen.

1 nhận xét: